Databeskyttelse

Privatlivs- og cookiepolitik

samt Databeskyttelse i Morsø Provsti

Databeskyttelse


Lov og regler

I Folkekirken er menighedsråd, provstier, stifter m.fl. dataansvarlige. De har ansvaret for, at en behandling af personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen.


Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Databeskyttelsesloven er vedtaget af Folketinget og trådt i kraft i maj 2018 samtidig med, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse.


Dataansvarlig

Morsø Provsti er dataansvarlig for personoplysninger, som modtages og behandles på provstikontoret.


Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.


Sådan arbejder vi

Når vi modtager en henvendelse, vurderer vi, om det er en henvendelse i en sag. I så fald vil henvendelsen blive journaliseret og indgå i den samlede sag.

Hvis henvendelsen ikke indgår i en sag, vurderes det, om henvendelsen skal journaliseres eller besvares pr. mail eller telefonisk.

Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. telefon eller mail,

vil henvendelsen samt besvarelsen blive slettet efterfølgende.


Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.


Sikkerhed

Vores digitale systemer - mail, journal- og arkivering, regnskabsprogram m.v. -er sikret via de krav og retningslinier, der er udstukket af Kirkeministeriet. Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.


Videregivelse

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT. Vi overfører ikke data til udlandet.


Dine rettigheder

Efter persondataforordningen har personer, der registreres, nogle rettigheder,

blandt andet følgende:

• Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen

• Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet

• Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt

• Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt

• Ret til dataportabilitet - Du har i visse ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden

• Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

• Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.


Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og behandlingen af oplysninger, er du velkommen til at kontakte os: Morsø Provsti, telefon 97 72 20 30, mail morsoe.provsti@km.dk

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver i Kirkeministeriet: Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, tlf.: 3392 3390

mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk


Hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, kan du skrive til os på adressen:

Morsø Provsti

Havnegade 2, 1. sal

7900 Nykøbing Mors


Mail: morsoe.provsti@km.dk


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.


Privatlivs- og cookiepolitik


Her kan du læse om privatlivspolitik og brug af cookies på hjemmesiden www.morsoeprovsti.dk


Anonymitet

Brugen af Morsø Provstis hjemmeside www.km.dk er fuldstændig anonym. Der registreres ingen data, der kan bruges til at identificere dig. Ingen data videregives eller sælges til tredjepart.


Cookies

Morsø Provstis hjemmeside bruger ikke cookies til at tilpasse eller forbedre indholdet af hjemmesiden. Du skal heller ikke selv afgive oplysninger - vi har intet nyhedsbrev, ingen webshop eller andet, der kunne nødvendiggøre det.

Via udbyderen af vores hjemmesideprogram får vi oplysning om, hvor stor trafikken på hjemmesiden er, hvilken verdensdel brugerne er placeret i og hvilket teknisk medie, de bruger, samt hvor lang tid de i gennemsnit bruger på et besøg. Disse oplysninger er for os fuldstændig anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.


Links

Benytter du dig af links på www.morsoeprovsti.dk kommer du til andre hjemmesider, hvor vilkårene kan være anderledes


Fjernelse af cookies o.l.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies via din browsers internetindstillinger. (Som regel via en tast i øverste højre hjørne af skærmbilledet og under menupunkter som sikkerhed og historik).


 


Morsø Provstiudvalg består af

6 valgte medlemmer, 1 repræsentant for præsterne samt provsten.

Provstiudvalget


Provsten er øverste ansvarlige  i provstiet og mellemled mellem biskoppen og hhv. menighedsråd og præster

Provsten


Provstikontoret har til huse i Havnegade 2, i Nykøbing Mors.

Provstikontoret