Job i provstiet

Morsø Provsti søger en provstisekretær

Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du både får lov til at benytte dine faglige og menneskelige kompetencer og have stor indflydelse på dit arbejdsliv, er stillingen som provstisekretær måske noget for dig!
Morsø Provsti, Aalborg Stift, søger en provstisekretær med tiltrædelse 1.juni 2024 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer om ugen. Der er mulighed for gensidig fleksibilitet, ligesom der vil forekomme enkelte fyraftens-/aftenmøder. Arbejdstid placeres normalt mellem 8.00 og 17.00 på hverdage.


Morsø Provsti - kort fortalt

Morsø Provsti er en myndighed placeret i Aalborg Stift. Provstiet fører tilsyn med menighedsrådene i eget provsti, der dækker samme geografiske område som kommunen. Morsø Provsti består pt af 32 sogne, 22 kirkekasser, 33 kirker og 11 præster i provstiet.

Tilsynet omfatter bl.a. økonomi, varetagelse af bygningsvedligeholdelse og at menighedsrådene lever op til gældende lovgivning m.v.

Provstiet ledes af et provstiudvalg som er et demokratisk valgt organ, der har ansvaret for at fordele ligningsmidler til menighedsrådene, sagsbehandle byggeprojekter, samt ekstrabevillinger af økonomi til projekter og en hel række andre opgaver. Du kan læse mere om, hvad et provsti overordnet er her:

Provsti | Folkekirken.dk  og du kan læse specifikt om Morsø Provsti på vores hjemmeside: morsoeprovsti.dk

Provsten er formand og forretningsfører for provstiudvalget og har, med provstisekretærens hjælp, ansvaret for, at provstiudvalget bliver klædt på til at kunne træffe beslutninger på et oplyst, lovligt og forvaltningsmæssigt korrekt grundlag. Provsten har også det overordnede ansvar for, at provstiudvalgets beslutninger kommunikeres videre til menighedsråd og andre involverede instanser, samt at beslutningerne føres ud i livet.

Derudover er provsten leder for præsterne i provstiet, på vegne af biskoppen over Aalborg Stift. Bl.a. står provstiet for administration af fravær og befordring, samt godkendelse af videreuddannelse for præsterne.


Arbejdet som provstisekretær

Som sekretær bliver du provstens vigtigste sparrings- og samarbejdspartner i forhold til provstikontorets rolle som omdrejningspunktet for hele vores administration og dermed en nøglemedarbejder i kontakten til provstiudvalget, menighedsrådene, deres ansatte såvel som de mange frivillige i provstiet. Vi søger derfor en engageret og bredt favnende, såvel som administrativt fagligt velfunderet person, som i tæt samarbejde med provst og provstiudvalg vil være med til at skabe gode arbejdsvilkår for den lokale Folkekirke.

 

 

Eksempler på provstisekretærens opgaver

  Sekretær for provst og provstiudvalg - herunder udarbejdelse af dagsorden, deltagelse i møder som referent, korrespondance, sagsbehandling, elektronisk journalisering og koordinering.

  Forberedelse af provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes budgetter og regnskaber – herunder beregninger, oversigter og visualisering af økonomiske forhold.

  Forberedelse af materiale til budgetsamråd (præsentationsmateriale til fremlæggelse på fællesmøde for menighedsråd).

  Forberedelse af sagsbehandling af indkomne sager – herunder journalisering og indhentning af relevante oplysninger og lovgivning på området.

  Udtræk fra regnskaber og andet materiale til præsentation på møder.

  Regnskabsfunktion for provstiudvalget (bogføring, budget, regnskab).

  Servicering af menighedsråd og præster, i form af rådgivning og vejledning om gældende regler og lovgivning.

  Servicering af provsten i forbindelse med afvikling af møder i udvalg, bestyrelser og netværk.  Vi søger en provstisekretær, som:

  • Har forståelse for at agere i en politisk og værdibaseret organisation, hvor beslutningerne tit skal omkring flere instanser, før de kan effektueres.
  • Er serviceorienteret, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og myndigheder.
  • Evner at arbejde selvstændigt og analytisk.
  • Har en solid tal- og regnskabsforståelse - herunder erfaring i regnskabsføring.
  • Har gode IT-kundskaber, herunder rutineret i arbejde med Excel regneark og pivottabeller samt kendskab til den offentlige administration.
  • Kan administrere Morsø Provstis hjemmeside.
  • Har overblik og ordenssans og er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt.
  • Har flair for at kommunikere mundtligt og skriftligt med vidt forskellige mennesker, taler og forstår dansk (skriftligt og mundtligt) og er en dygtig referent.
  • Kan tænke med, bidrage, og handle når det er nødvendigt.
  • Kan håndtere mange forskelligartede opgaver og fortrolige oplysninger.
  • Har interesse for Folkekirkens opgave.


  Vi tilbyder:

  Kontorfællesskab med andre dygtige administrative medarbejdere, da Morsø Provstikontor er placeret i Kirkecentret, hvor også Morsø Kirkes administration er placeret. Du får eget kontor.

  Gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet, bl.a. skal du tage provstisekretæruddannelsen, så du bliver godt klædt på til opgaverne i jobbet.

  En erfaren Provstisekretær fra et andet provsti som mentor/vejleder det første ansættelsessår.

  Fælles Erfa-møder hvert kvartal med provstisekretærene fra de andre 13 provstier i Aalborg Stift.

  Årlig 4 dages årsmøde for alle landets provstisekretærer.

  Et interessant, selvstændigt job i et offentligt administrativt system, der er under løbende forandring.

  Et fleksibelt job med stor indflydelse på eget arbejde, arbejdstider mv.


  Løn- og ansættelsesvilkår:

  Den daglige arbejdsplads er placeret i Nykøbing Mors på provstikontoret – Kirkegade 2,1.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Indplacering som udgangspunkt i løngruppe 3 trin 2. Udover basislønnen vil der kunne forhandles kvalifikationstillæg afhængig af personlige kvalifikationen. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk

  Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest og referencer.

  Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
  kan indhentes hos Provst Mette Moesgaard Jørgensen, Telefon 97722030 eller 23411484.


  Send din ansøgning:

  vedlagt dokumentation for uddannelse samt evt. referencer til Morsø Provstiudvalg på mailadressen: Memj@km.dk
  Ansøgning skal være provstiudvalget i hænde senest den 7.maj 2024 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 20 2024.